Nawigacja

Projekty UE

CPT ABW z UE na rzecz prewencji terrorystycznej

Centrum dążąc do podniesienia świadomości i poprawy bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych, asymetrycznych i hybrydowych, korzysta ze środków unijnych.

CPT ABW, we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, realizuje 5 projektów finansowanych z różnych programów Unii Europejskiej. W ramach projektów Centrum prowadzi działalność uświadamiającą i edukacyjną, a także stanowi wsparcie eksperckie w dziedzinie prewencji terrorystycznej.

 

PO WER

Projekt „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, nr naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-002/18.

Celem projektu jest przygotowanie administracji publicznej do bardziej efektywnego rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i asymetrycznym, w oparciu o doświadczenia ponadnarodowe. Cel projektu będzie osiągnięty w oparciu o doświadczenia krajowe – głównie ABW oraz międzynarodowe, w tym przypadku głównie Partnera Ponadnarodowego (SOA) i ekspertów międzynarodowych. Osiągnięcie celu przełoży się na wzmocnienie synergii działania poszczególnych instytucji administracji publicznej.

 

Projekt asymetryczny

Projekt „Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych –tendencje, wskaźniki, zależności” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem realizacji projektu jest poprawa skuteczności zapobiegania i zwalczania przestępczości przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poprzez zwiększenie zdolności Agencji w zakresie zwalczania zagrożeń asymetrycznych, w tym zagrożeń wynikających z ujawnienia informacji niejawnych.

 

EU-HYBNET

Udział w pięcioletnim projekcie "Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats (EU-HYBNET), finansowanym z programu Horyzont 2020". W projekcie uczestniczy 25 podmiotów naukowych i instytucji rządowych z 14 państw członkowskich UE. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy ekspertów z organów państwowych, ośrodków naukowych oraz sektora prywatnego na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym poprzez budowanie zdolności państw UE do bardziej skutecznego rozpoznawania oraz neutralizacji ww. zagrożeń.

 

PREVENT2

"Procurements of innovative, advanced systems to support security inpublic transport" - dostarczenie innowacyjnych, zaawansowanych systemów celem zwiększenia bezpieczeństtwa w transporcie publicznym. Celem projektu jest przeprowadzenie przedkomercyjnego zamówienia publicznego w celu zakupu usług badawczo-rozwojowych służących opracowaniu prototypów rozwiązań technologicznych, których wdrożenie usprawni koordynację systemu bezpieczeństwa w obszarze transportu (zarówno dla operatorów, służb, jak i władz publicznych).

 
INDEED

Celem projektu INDEED ("Strenghtening comprehensive approach to preventing and couteracting radicalisation based on evIdence-based model for evaluation of radicalisation prevention") jest opracowanie modelu oraz instrumentu ewaluacji programów i inicjatyw profilaktycznych w obszarze radykalizacji. Ma to slużyć wzmocnieniu umiejętności praktyków (m.in. instytucji lokalnych, pracowników społecznych, pracowników oświaty, przedstawicieli organów ścigania, służby więziennej, kuratorów sądowych oraz decydentów) w zakresie oceny skuteczności działań prewencyjnych. W efekcie projektu ma powstać również repozytorium dobrych praktyk, rekomendacji oraz zestaw narzędzi online wykorzystywany przez praktyków do dokonania pełnej oceny inicjatyw profilaktycznych z zakresu radykalizacji.

Koordynatorem projektu i liderem międzynarodowego konsorcjum badawczo-rozwojowego jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zs. w Poznaniu. Dodatkowo w skład konsorcjum wchodzi 19 partnerów z 15 krajów europejskich posiadających m.in. status instytucji rządowych, centrów naukowo-badawczych i uczelni wyższych. Inicjatywa będzie realizowana od września 2021 roku i potrwa 36 miesięcy.

Opcje strony

do góry